בוגט-קידר עורכי דין

קישורים

רשות התאגידים - רשם העמותות

באתר נמצאים הנחיות הרשם, חוברת ניהול תקין וכן טפסים רלוונטיים

הכנסת: נוסח הצעות חוק ממשלתיות ופרטיות

הכנסת: סדר יום שבועי של ישיבות ועדות הכנסת

הכנסת: סדר יום של המליאה

רשות התאגידים - רשם ההקדשות

באתר נמצאים הנחיות הרשם, חוברת ניהול תקין וכן טפסים רלוונטיים

החשב הכללי - תמיכות בעמותות

ריכוז של התמיכות לעמותות וביצוען

משרד המשפטים - רשומות

הפרסום הרשמי של מדינת ישראל, כאן תמצאו כל החלטה פורמלית של הממשלה והכנסת בנושאים שונים 
 

אתר גיידסטר ישראל - מידע על כל העמותות והחברות לתועלת הציבור בישראל

האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה - השולחן העגול התלת-מגזרי

מעקב אחר השולחן העגול התלת-מגזרי וכל המסמכים הנלווים לו